XXX Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów. Spotkania Literackie 2018

 

 

 

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” . Spotkania Literackie 2018. REGULAMIN

I. CELE SPOTKAŃ

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa.

2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.

3. Rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego.

4. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorom amatorskiego ruchu recytatorskiego.

5. Zapewnienie uczestnikom i ich opiekunom konsltacji i instruktażu z zakresu recytacji.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:

a) klasy I-III szkoły podstawowej

b) klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) klasy VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych

oraz w JEDNEJ kategorii artystycznej – RECYTACJI.

3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim.

Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut. Przekroczenie danego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika!!!

III. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Do eliminacji powiatowych jednostki, szkoły, GOK, MOK i inne organy organizujące eliminacje gminne zgłaszają ŁĄCZNIE sześciu recytatorów . Zgłoszenie większej liczby uczestników jest równoznaczne z dyskalifikacją całej grupy. Jeśli Jury zdecyduje

inaczej – spośród zgłoszonej grupy zostanie, zgodnie z kolejnością, przesłuchanych sześciu kolejnych uczestników.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2018 roku.

3. Zgłoszenia można przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Kultury im.Wł. Sebyły w Kłobucku 42-100, ul. Targowa 1, drogą e-mail na adres: mok@mokklobuck.pl lub osobiście do biura Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły.

4. Organizator wytypuje do udziału w eliminacjach regionalnych maksymalnie 9 uczestników, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych.

5. Konkurs recytatorski rozpoczyna się 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 8.15 w Miejskim Ośrodku Kultury.

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w przesłuchaniu muszą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań.

7. Przesłuchania odbywać się będą w blokach, jak w latach poprzednich. Każda grupa zostanie poinformowana, o godzinie przesłuchań oraz bloku przesłuchań, w jaki zostaną wpisani.

8. Tegoroczne przesłuchania odbywać się będą na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, na scenie, w pełnym scenicznym oświetleniu.

  1. Skład jury: ALEK ROGOZIŃSKI – pisarz, dziennikarz radiowy,

10.Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:

-dobór repertuaru,

-interpretacja utworów,

-kultura słowa,

-ogólny wyraz artystyczny.

11. Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów liteartury dziecięcej i młodzieżowej.

12. Prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat – zgłoszenia będą szczegółowo sparwdzane pod tym względem.

13. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Spotkań Literackich 12 kwietnia o godzinie 17.00 na sali widowiskowej lub w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. (godzina może ulec zmianie, o czym zostaną uczestnicy poinformowani)

14. Do regulaminu dołączone jest VADEMECUM MŁODEGO RECYTATORA, opracowane i przygotowane przez Małgorzatę Gutowską-Adamczyk, członka jury Spotkań z roku 2017. Zachęcamy do przygotowania uczestników według zasad obowiązujących w recytacji.

15. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem.

16. Nagrody zostaną wręczone podczas Spotkań Literackich. Nieodebranie nagród podczas Spotkań Literackich jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody na rzecz Organizatora.

17. Przesłuchania dla uczestników z powiatu kłobuckiego odbywać się będą w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa 24 kwietnia o godz. 10.00 (dla uczniów wszystkich kategorii wiekowych)

18. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.

Opiekun prawny każdego uczestnika konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Opiekun prawny uczestnika konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia zdjęć dokumentujących przebieg konkursu i Spotkań Literackich podsumowujących (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) do pamięci komputera, przechowywania i korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem Konkursu w formie druku, audio, wideo oraz internecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Organizatora i Konkursu. Opiekun prawny uczestnika zgadza się na posługiwanie przez Organizatora Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Kłobucku (42-100) przy ul. Targowej 1 podanych w zgłoszeniu do Konkursu danych osobowych.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA
XXX Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”

Warunkiem udziału w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa” jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły lub nazwy instytucji delegującej i miejscowości. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem udziału w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”. Dane będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora konkursu, powołanych członków Jury zobowiązanych umową do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz przez grafika i informatyka, w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu, w tym: przygotowanie dyplomów za udział we wszystkich etapach, opublikowanie danych osobowych na stronie www.mokklobuck.pl w zakładce konkursu w liście kolejności prezentacji oraz protokołach Jury.

INFORMACJA DLA INSTRUKTORA / NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO UCZESTNIKA
XXX Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”

Warunkiem udziału w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa” jest podanie przez instruktora / nauczyciela przygotowującego uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, które podają na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem przeprowadzenia XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”. Dane będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora konkursu, w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu, w tym: bieżący kontakt i przekazywanie informacji dotyczących kolejności przesłuchań i innych informacji niezbędnych do udziału w uczestnictwie.
Ponadto instruktor / nauczyciel przygotowujący uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wysyłanie informacji dotyczących Konkursu przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Klobucku (42-100) przy ul. Targowej 1, drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).
Brak zgody uniemożliwi bieżący kontakt koordynatora konkursu z osobą przygotowującą uczestnika a tym samym utrudni udział uczestnika w Konkursie.

Osobom, które podały swoje dane w karcie i przesłały zgłoszenie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Kłobucku (42-100) przy ul. Targowej 1.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl